Projekta numurs: 3.2.1.2./16/I/001

PROJEKTS: “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” ir noslēgusi 2017.gada 16.oktobrī Līgumu Nr. SKV-L-2017/500 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.           

“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ir darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākums, kura mērķis ir veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).                                                                                                 

SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” mērķis ir ņemt dalību starptautiskās izstādēs, lai:

-        palielinātu sava uzņēmuma konkurētspēju vietējā un ārvalstu tirgū;

-        paplašinātu savas ražotās produkcijas noieta tirgus;

-        izpētītu tirgus piesātinātības līmeni ar līdzvērtīgiem produktiem un pilnveidotu savas produkcijas klāstu;

-        iepazītos ar HoReCa un degvielas/ naftas produktu tirdzniecības nozaru jaunākajām tendencēm.

2018.gada pavasarī SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” piedalās šādās starptautiskās izstādēs:

-        izstādē “FOODEXPO” no 18. līdz 20.martam Herningā, Dānijā;

-        izstādē “GastroNord” no 24. līdz 27.aprīlim Stokholmā, Zviedrijā;

-        izstādē “UNITI expo” no 15. līdz 17.maijam Štutgartē, Vācijā.

SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” plānotie rezultāti:

-        savas ražotās produkcijas noieta tirgus paplašināšana,popularizējot Latvijas vārdu ārvalstīs;

-        savas produkcijas klāsta pilnveidošana, palielinot uzņēmuma konkurētspējuvietējā un ārvalstu tirgū.

Līgums ir noslēgts līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz MK noteikumiem Nr.678 57.punktā norādītajam projekta īstenošanas termiņam.